Humanitas DMH

Logo Humanitas-DMH

Homerun van Humanitas DMH begeleidt en behandelt mensen tussen de 16 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis en multiproblematiek. Als de beperking nauwelijks waar te nemen is, dan geeft dit onbegrip en maakt hen kwetsbaar. In de steeds complexer wordende maatschappij raken zij vaak tussen wal en schip. Het leidt tot uitval op school, verlies van werk, dakloosheid, schulden, wegvallen van het sociaal netwerk. De problematiek is vaak te veelzijdig om door het eigen netwerk of sociaal team op te pakken en kan in de directe omgeving overlast geven.

Met een consequente er-op-af mentaliteit en na tegenvallers de draad weer oppakken helpt Homerun de cliënt honk voor honk weer naar school of aan het werk te gaan, een dak boven het hoofd te hebben, de schulden te saneren en de familierelaties te herstellen. Bij aanmelding is de inzet meestal intensief en specialistisch van aard om vervolgens via een intergrale en gecoördineerde aanpak op alle leefgebieden toe te werken naar het vergroten van de de eigen regie over zijn of haar leven. Wij vermelden altijd precies welke op- of afschaling van begeleiding op dat moment nodig is. Vanuit de humanistische kernwaarden werken wij van mens tot mens aan de gewenste kwaliteit van leven.

Voor wie?
Vooral mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende meervoudige problematiek zijn gebaat bij de Homerun aanpak. Kenmerkend voor deze groep zijn problemen op het gebied van huisvesting, schulden, sociaal netwerk, overlast, criminaliteit, verslaving en werk. Er wordt een trajectplan opgesteld samen met de trajectcoördinator en de trajectbegeleider. We proberen het eigen netwerk zoveel als mogelijk te betrekken bij het traject. Wanneer nodig werken we intensief samen met ketenpartners uit de verslavingszorg, gemeente, GGZ, woningbouw etc.

Telefoon
030-6005170
Aanwezig
Dinsdag- en vrijdagochtenden